Spolek Cantoria Praha

Co je to spolek

Okamžikem účinnosti NOZu, tedy od 1.1.2014 se z občanských sdružení staly spolky. Spolek (dříve občanské sdružení) je dobrovolným uskupením alespoň tří osob, vedené společným zájmem. Naším společným zájmem je sborový zpěv.

O spolku Cantoria Praha

Spolek CANTORIA vznikl 17. prosince 2002 a byl zapsán do obchodního rejstříku 1. ledna 2014, Spisová značka L 13263/MSPH Městský soud v Praze. Jako předseda spolku působí Mgr. Nora Michálková a místopředsedou je RNDr. Lucie Vávrová, Ph.D..

V úředních jednáních je spolek zastupován místopředsedou spolku, který jedná v souladu s pověřením sbormistra (předsedy) a Výboru spolku. K jednání jménem spolku může místopředseda pověřit kteréhokoli člena spolku prostřednictvím písemné plné moci. Ekonomická revizní komise kontroluje hospodaření spolku s jeho majetkem a získanými financemi. Nejvyšším orgánem je členská schůze.
Cílem činnosti spolku je pěvecká sborová činnost, tedy:
  • vystupování v rámci programů Městské části Praha 9
  • pořádání vlastních koncertů a hudebních vystoupení
  • vystupování v rámci státních a mezinárodních festivalů a soutěží
  • vystupování v rámci spolupráce s jinými pěveckými sbory

Náš spolek je veden jako ženský pěvecký sbor, který v současné době sdružuje aktivní zpěvačky. Všechny se podílíme na financování spolku a scházíme se každý týden ke zkouškám.

Činnost spolku je finančně podporována městskou částí Praha 9, členkami sboru a dobrovolnými dárci.

Stanovy spolku

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek Pěvecký sbor Cantoria (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu

se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Praze - Úřad

městské části Praha 9, Sokolovská 324/14, 180 49 - odbor kultury.

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, spojující občany se

zájmem o sborový zpěv.

Čl. 3 Základní účely spolku

Cílem činnosti spolku je pěvecká činnost:

a) vystupování v rámci programů Městské části Praha 9,

b) pořádání vlastních koncertů a hudebních vystoupení,

c) vystupování v rámci státních a mezinárodních festivalů a soutěží,

d) vystupování v rámci spolupráce s jinými pěveckými sbory.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formy činnosti spolku jsou:

a) pravidelné zkoušky a nácvik nového repertoáru sboru

v zahraničí

Čl. 5 Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, členství ve spolku je dobrovolné.

Nové členy do spolku přijímá sbormistr, členem spolku se žadatel stává na základě ústního

souhlasu sbormistra a zařazení žadatele do příslušného pěveckého hlasu (soprán 1, soprán 2,

alt 1, alt 2). Nově přijatý člen je zapsán na seznam členů spolku.

Člen spolku má právo:

* účastnit se pravidelně konaných zkoušek pěveckého sboru - každý týden v době od

září do června

* podílet se na přípravě akcí pořádaných spolkem

* účastnit se koncertů a hudebních akcí sboru na základě souhlasu sbormistra

Člen spolku je povinen:

* respektovat a řídit se pokyny sbormistra

* omluvit svoji neúčast na zkouškách vedoucímu svého hlasu či rovnou sbormistrovi

* omluvit svoji neúčast na vystoupení spolku přímo sbormistrovi

* pokud ukončí/je mu ukončena činnost ve spolku vrátit do 14 dní jemu zapůjčené věci

(kostým, rekvizity, desky, apod.)

Čl. 6 Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

a) na základě vlastní žádosti člena spolku o ukončení členství ve spolku,

b) vyloučením člena pro hrubé porušování stanov,

c) vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru, pokud se člen bez omluvy nezúčastní

třech po sobě jdoucích zkoušek sboru,

d) vyloučením člena na základě rozhodnutí sbormistra

e) úmrtím

Čl. 7 Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně a je

přístupná všem členům spolku zapsaným do seznamu členů spolku. Členská schůze se

schází, aby

a) zvolila členy Výboru spolku,

b) určila koncepci činnosti spolku na další období,

c) schválila případné změny stanov,

d) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

e) schválila výši členských příspěvků,

f) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov,

g) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává buďto sám sbormistr nebo Výbor spolku.

Usnášení schopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze

schopna se usnášet, svolá Výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode

dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na

jednáních je spolek zastupován místopředsedou spolku, který jedná v souladu s pověřením

sbormistra a Výboru spolku. K jednání jménem spolku může místopředseda pověřit

kteréhokoli člena spolku prostřednictvím písemné plné moci.

6. Výbor spolku má 7 členů:

* Předseda - sbormistr

* Místopředseda- organizační vedoucí sboru

s Pokladník

* 4-Zástupci za jednotlivé pěvecké hlasy

Výbor spolku se schází podle potřeby, cirka 4x ročně a projednává a hlasuje o:

* koncepci spolku,

* stížnostech jednotlivých členů.

Statutární orgán spolku je kolektivní a jsou jím předseda a místopředseda spolku.

Dalším orgánem spolku je ekonomická revizní komise (dále jen ,,komise""), která je

složena ze 3 členů, je volena na členské schůzi spolku a její funkční období je tříleté.

Pokud některý z členů komise odstoupí či ukončí své členství spolku, musí být nový člen

komise zvolen nejpozději do 3 měsíců.

. Komise kontroluje hospodaření spolku s jeho majetkem a získanými financemi.

Čl. 8 Hospodaření spolku

členskou schůzí, s případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty

a se ziskem z prodeje vstupenek na pořádané akce. Prostředky vynakládá výhradně na

úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. Spolek dále hospodaří se svým majetkem - tedy s majetkem zakoupeným za peníze

spolku či majetkem, který byl spolku věnován.

3. O nakládání s prostředky spolku jedná a rozhoduje Výbor spolku, který o svých

plánech/návrzích informuje členy spolku na nejbližší zkoušce sboru. Návrh Výboru

spolku může být zamítnut nadpoloviční většinou členů spolku.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení